Phần mềm quản lý mua hàng

Phần mềm quản lý mua hàng của hệ thống GREENSYS ERP là phân hệ được thiết kế để tối ưu hóa và quản trị toàn bộ quá trình mua hàng trong công ty. Từ việc quản lý nhà cung cấp, giá mua, hợp đồng, đơn hàng đến theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng đơn hàng đó.
 
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý nhà cung cấp

Với giải pháp GREENSYS ERP doanh nghiệp có thể quản lý tập trung thông tin toàn bộ nhà cung cấp.
Theo dõi quá trình giao dịch từ bảng giá, hợp đồng, đơn hàng, tình trạng giao hàng, và công nợ.
Cho phép đánh giá và sàng lọc nhà cung cấp không phù hợp.
 

Quản lý đề nghị mua hàng

Cho phép bộ phận mua hàng lập hoặc tiếp nhận các đề nghị mua hàng từ các bộ phận phòng ban.
Lập đề nghị mua hàng trực tiếp từ nhu cầu sản xuất theo kế hoạch sản xuất cũng như định mức mà công ty đang áp dụng.
Lập đề nghị mua hàng từ tồn kho an toàn, việc này giúp bạn tối ưu hóa giá trị/ lượng hàng tồn kho nhưng vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất.
Toàn bộ đề nghị mua hàng được duyệt theo quy trình phù hợp từng công ty.

Yêu cầu demo

 

Quản lý kế hoạch mua hàng

Với GREENSYS ERP tập hợp các đề nghị mua hàng chưa được thực hiện mua một cách đầy đủ và chính xác.
Giúp bạn cân nhắc các kế hoạch mua hàng trước đó, lượng hàng đã mua chưa nhập về và tình trạng tồn kho.
Hệ thống cho phép đề xuất lượng hàng cần mua dựa trên lượng tồn kho an toàn.

Tư vấn ngay

Quản lý mua hàng

Khi nhà cung cấp gửi bảng chào giá sẽ được tập hợp đưa vào hệ thống, việc này giúp quản lý toàn bộ giá cũng như việc biến động giá của từng mặt hàng theo từng nhà cung cấp.
Hệ thống cho phép lập biên bản điều chỉnh khi có sự thay đổi giá ứng với các mặt hàng có sự thay đổi, từ đó giảm thời gian cho người duyệt bảng giá này.
Khi duyệt giá mua hàng, hệ thống thực hiện so sánh giá của từng mặt hàng với các bảng giá khác và giá đã được nhập mua gần đây nhất. Điều này đảm bảo rằng các bảng giá được áp dụng trên hợp đồng/ đơn hàng đã được xác nhận.
 

Quản lý hợp đồng/ đơn hàng mua/ kế hoạch nhận hàng

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép quản lý toàn bộ hợp đồng/ hợp đồng nguyên tắc.
Quản lý các đơn hàng mua, đảm bảo giá, số lượng đơn hàng này theo các kế hoạch mua hàng cũng như bảng giá đã duyệt.
Toàn bộ chứng từ gốc (bảng cứng) sẽ được scan lưu trữ theo từng chứng từ, giúp tìm lại hồ sơ nhanh chóng, giảm rủi ro thất lạc chứng từ, giảm chi phí lưu trữ.

Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng/ đơn hàng mua

Khi quản lý trên hệ thống GREENSYS ERP, toàn bộ quá trình phối hợp giữa các bộ phận phòng ban liên quan như: Phòng mua hàng, kho vận, phòng kế toán đều được kết nối và quản lý chặc chẽ với thông tin tức thời.
Bạn có thể chủ động theo dõi toàn bộ quá trình từ trao đổi, lưu trữ hồ sơ, quản lý tình hình thực hiện của từng hợp đồng/ đơn hàng.
 

Quản lý chứng từ thanh toán

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép lập chứng từ thanh toán theo từng hợp đồng/ đơn hàng với số lượng đã được bộ phận quản lý kho xác nhận.
Cho phép các bộ phận nhập liệu tại nguồn nhận chứng từ, hệ thống hỗ trợ tự động hoạch toán đảm bảo tính chính xác cao, tiện lợi.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty.
Đính kèm hồ sơ chứng từ liên quan vào chứng từ gốc, việc này đảm bảo cho việc chuẩn bị hồ sơ, tiết kiệm thời gian luân chuyển chứng từ, chi phí lưu trữ, đồng thời giúp bạn tìm hồ sơ gốc nhanh nhất.
Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán.

Đăng ký tư vấn

Phần mềm quản lý mua hàng của hệ thống GREENSYS ERP là phân hệ được thiết kế để tối ưu hóa và quản trị toàn bộ quá trình mua hàng trong công ty. Từ việc quản lý nhà cung cấp, giá mua, hợp đồng, đơn hàng đến theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng đơn hàng đó.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý nhà cung cấp

Với giải pháp GREENSYS ERP doanh nghiệp có thể quản lý tập trung thông tin toàn bộ nhà cung cấp.
Theo dõi quá trình giao dịch từ bảng giá, hợp đồng, đơn hàng, tình trạng giao hàng, và công nợ.
Cho phép đánh giá và sàng lọc nhà cung cấp không phù hợp.
 

Quản lý đề nghị mua hàng

Cho phép bộ phận mua hàng lập hoặc tiếp nhận các đề nghị mua hàng từ các bộ phận phòng ban.
Lập đề nghị mua hàng trực tiếp từ nhu cầu sản xuất theo kế hoạch sản xuất cũng như định mức mà công ty đang áp dụng.
Lập đề nghị mua hàng từ tồn kho an toàn, việc này giúp bạn tối ưu hóa giá trị/ lượng hàng tồn kho nhưng vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất.
Toàn bộ đề nghị mua hàng được duyệt theo quy trình phù hợp từng công ty.

Yêu cầu demo

 

Quản lý kế hoạch mua hàng

Với GREENSYS ERP tập hợp các đề nghị mua hàng chưa được thực hiện mua một cách đầy đủ và chính xác.
Giúp bạn cân nhắc các kế hoạch mua hàng trước đó, lượng hàng đã mua chưa nhập về và tình trạng tồn kho.
Hệ thống cho phép đề xuất lượng hàng cần mua dựa trên lượng tồn kho an toàn.

Tư vấn ngay
 

Quản lý mua hàng

Khi nhà cung cấp gửi bảng chào giá sẽ được tập hợp đưa vào hệ thống, việc này giúp quản lý toàn bộ giá cũng như việc biến động giá của từng mặt hàng theo từng nhà cung cấp.
Hệ thống cho phép lập biên bản điều chỉnh khi có sự thay đổi giá ứng với các mặt hàng có sự thay đổi, từ đó giảm thời gian cho người duyệt bảng giá này.
Khi duyệt giá mua hàng, hệ thống thực hiện so sánh giá của từng mặt hàng với các bảng giá khác và giá đã được nhập mua gần đây nhất. Điều này đảm bảo rằng các bảng giá được áp dụng trên hợp đồng/ đơn hàng đã được xác nhận.

 

Quản lý hợp đồng/ đơn hàng mua/ kế hoạch nhận hàng

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép quản lý toàn bộ hợp đồng/ hợp đồng nguyên tắc.
Quản lý các đơn hàng mua, đảm bảo giá, số lượng đơn hàng này theo các kế hoạch mua hàng cũng như bảng giá đã duyệt.
Toàn bộ chứng từ gốc (bảng cứng) sẽ được scan lưu trữ theo từng chứng từ, giúp tìm lại hồ sơ nhanh chóng, giảm rủi ro thất lạc chứng từ, giảm chi phí lưu trữ.

Theo dõi tình hình thực hiện
hợp đồng/ đơn hàng mua

Khi quản lý trên hệ thống GREENSYS ERP, toàn bộ quá trình phối hợp giữa các bộ phận phòng ban liên quan như: Phòng mua hàng, kho vận, phòng kế toán đều được kết nối và quản lý chặc chẽ với thông tin tức thời.
Bạn có thể chủ động theo dõi toàn bộ quá trình từ trao đổi, lưu trữ hồ sơ, quản lý tình hình thực hiện của từng hợp đồng/ đơn hàng.
 

Quản lý chứng từ thanh toán

Hệ thống GREENSYS ERPcho phép lập chứng từ thanh toán theo từng hợp đồng/ đơn hàng với số lượng đã được bộ phận quản lý kho xác nhận.
Cho phép các bộ phận nhập liệu tại nguồn nhận chứng từ, hệ thống hỗ trợ tự động hoạch toán đảm bảo tính chính xác cao, tiện lợi.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty.
Đính kèm hồ sơ chứng từ liên quan vào chứng từ gốc, việc này đảm bảo cho việc chuẩn bị hồ sơ, tiết kiệm thời gian luân chuyển chứng từ, chi phí lưu trữ, đồng thời giúp bạn tìm hồ sơ gốc nhanh nhất.
Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

Phần mềm quản lý mua hàng của hệ thống GREENSYS ERP là phân hệ được thiết kế để tối ưu hóa và quản trị toàn bộ quá trình mua hàng trong công ty. Từ việc quản lý nhà cung cấp, giá mua, hợp đồng, đơn hàng đến theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng đơn hàng đó.
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 Quản lý nhà cung cấp

Với giải pháp GREENSYS ERP doanh nghiệp có thể quản lý tập trung thông tin toàn bộ nhà cung cấp.
Theo dõi quá trình giao dịch từ bảng giá, hợp đồng, đơn hàng, tình trạng giao hàng, và công nợ.
Cho phép đánh giá và sàng lọc nhà cung cấp không phù hợp.


Quản lý đề nghị mua hàng

Cho phép bộ phận mua hàng lập hoặc tiếp nhận các đề nghị mua hàng từ các bộ phận phòng ban.
Lập đề nghị mua hàng trực tiếp từ nhu cầu sản xuất theo kế hoạch sản xuất cũng như định mức mà công ty đang áp dụng.
Lập đề nghị mua hàng từ tồn kho an toàn, việc này giúp bạn tối ưu hóa giá trị/ lượng hàng tồn kho nhưng vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất.
Toàn bộ đề nghị mua hàng được duyệt theo quy trình phù hợp từng công ty.

Yêu cầu demo

 

Quản lý kế hoạch mua hàng

Với GREENSYS ERP tập hợp các đề nghị mua hàng chưa được thực hiện mua một cách đầy đủ và chính xác.
Giúp bạn cân nhắc các kế hoạch mua hàng trước đó, lượng hàng đã mua chưa nhập về và tình trạng tồn kho.
Hệ thống cho phép đề xuất lượng hàng cần mua dựa trên lượng tồn kho an toàn.


Quản lý mua hàng

Khi nhà cung cấp gửi bảng chào giá sẽ được tập hợp đưa vào hệ thống, việc này giúp quản lý toàn bộ giá cũng như việc biến động giá của từng mặt hàng theo từng nhà cung cấp.
Hệ thống cho phép lập biên bản điều chỉnh khi có sự thay đổi giá ứng với các mặt hàng có sự thay đổi, từ đó giảm thời gian cho người duyệt bảng giá này.
Khi duyệt giá mua hàng, hệ thống thực hiện so sánh giá của từng mặt hàng với các bảng giá khác và giá đã được nhập mua gần đây nhất. Điều này đảm bảo rằng các bảng giá được áp dụng trên hợp đồng/ đơn hàng đã được xác nhận.
 Quản lý hợp đồng/ đơn hàng mua/ kế hoạch nhận hàng

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép quản lý toàn bộ hợp đồng/ hợp đồng nguyên tắc.
Quản lý các đơn hàng mua, đảm bảo giá, số lượng đơn hàng này theo các kế hoạch mua hàng cũng như bảng giá đã duyệt.
Toàn bộ chứng từ gốc (bảng cứng) sẽ được scan lưu trữ theo từng chứng từ, giúp tìm lại hồ sơ nhanh chóng, giảm rủi ro thất lạc chứng từ, giảm chi phí lưu trữ.


Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng/ đơn hàng mua

Khi quản lý trên hệ thống GREENSYS ERP, toàn bộ quá trình phối hợp giữa các bộ phận phòng ban liên quan như: Phòng mua hàng, kho vận, phòng kế toán đều được kết nối và quản lý chặc chẽ với thông tin tức thời.
Bạn có thể chủ động theo dõi toàn bộ quá trình từ trao đổi, lưu trữ hồ sơ, quản lý tình hình thực hiện của từng hợp đồng/ đơn hàng.

Đăng ký dùng thử

 

Quản lý chứng từ thanh toán

Hệ thống GREENSYS ERP cho phép lập chứng từ thanh toán theo từng hợp đồng/ đơn hàng với số lượng đã được bộ phận quản lý kho xác nhận.
Cho phép các bộ phận nhập liệu tại nguồn nhận chứng từ, hệ thống hỗ trợ tự động hoạch toán đảm bảo tính chính xác cao, tiện lợi.
Theo dõi quá trình phê duyệt theo đúng quy trình quản trị của từng công ty.
Đính kèm hồ sơ chứng từ liên quan vào chứng từ gốc, việc này đảm bảo cho việc chuẩn bị hồ sơ, tiết kiệm thời gian luân chuyển chứng từ, chi phí lưu trữ, đồng thời giúp bạn tìm hồ sơ gốc nhanh nhất.
Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

Kết nối với chúng tôi