Phần mềm quản lý sản xuất

Đây là phân hệ giúp bộ phận sản xuất quản trị toàn diện hoạt động sản xuất trong công ty từ: định mức nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, quản lý lệnh sản xuất theo công đoạn, quản lý quy trình sản xuất tại công ty.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý định mức

Cho phép khai báo nguyên liệu (chi tiết định mức).
Cấu trúc định mức sản phẩm nhiều cấp độ (BOM trong BOM).
Cho phép định nghĩa BOM trong từng công đoạn sản xuất.
Hệ thống cho phép khai báo nguồn lực nhân viên và nguồn lực máy móc thiết bị mới.
Cho phép quản lý phiên bản định mức nguyên vật liệu.

 

Tính toán lượng hàng hóa theo năng suất sản xuất

Cho phép tách bộ đến từng sản phẩm cần phải sản xuất.
Hệ thống căn cứ vào:
 • Công suất của nhà máy.
 • Đơn hàng bán/kế hoạch giao hàng.
 • Lượng tồn kho an toàn.
 • Số lượng sản xuất tối thiểu cho 1 lần sản xuất.
Từ đó hệ thống GREENSYS ERP sẽ tính toán lượng hàng hoá cần phải gia công ngoài.
Đây là đầu vào của kế hoạch sản xuất tại nhà máy.

Yêu cầu demo 

 

Quản lý kế hoạch sản xuất theo đơn hàng

Hệ thống cho phép quản lý kế hoạch sản xuất theo lượng hàng cần sản xuất theo đơn đặt hàng và theo dự báo bán hàng.
Hệ thống tính toán tự động nhu cầu nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
Tạo ra các đề nghị mua hàng theo nguyên vật liệu cần sản xuất.

Quản lý lệnh sản xuất

 

Cho phép tạo lô, lệnh sản xuất, công đoạn căn cứ từ kế hoạch sản xuất.
Hệ thống thực hiện tính nhu cầu nguyên vật liệu và máy móc thiết bị, nhân công theo định mức sản xuất.
Tạo các phiếu yêu cầu xuất nguyên vật liệu theo kế hoạch.
 

Quản lý quy trình sản xuất

Cho phép xuất nguyên vật liệu theo từng công đoạn sản xuất.
Ghi nhận thời gian làm việc của từng nhân công của từng lệnh sản xuất.
Ghi nhận thời gian thực tế của máy móc thiết bị theo từng lệnh sản xuất.
Ghi nhận kết quả toàn diện và chi tiết của quá trình sản xuất (nhật ký sản xuất) theo từng công đoạn.
Ghi nhận hoàn thành sản phẩm trên nhật ký sản xuất.
Lập phiếu nhập sau khi hoàn thành sản phẩm.
Cho phép gộp bộ từ các thành phẩm đã hoàn thành sản xuất.

 

Quản lý giá thành

Cho phép tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Cho phép phân bổ các chi phí gián tiếp theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Tính toán giá thành theo từng phân xưởng, theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Cho phép tạo bút toán tự động lên phân hệ kế toán.
Từ đó cho phép theo dõi hiệu quả theo từng lệnh sản xuất đơn đặt hàng.
Sớm phát hiện ra các sai lệch giữa định mức và thực tế.

Dùng thử miễn phí 1 tháng 

Đây là phân hệ giúp bộ phận sản xuất quản trị toàn diện hoạt động sản xuất trong công ty từ: định mức nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, quản lý lệnh sản xuất theo công đoạn, quản lý quy trình sản xuất tại công ty.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý định mức

Cho phép khai báo nguyên liệu (chi tiết định mức).
Cấu trúc định mức sản phẩm nhiều cấp độ (BOM trong BOM).
Cho phép định nghĩa BOM trong từng công đoạn sản xuất.
Hệ thống cho phép khai báo nguồn lực nhân viên và nguồn lực máy móc thiết bị mới.
Cho phép quản lý phiên bản định mức nguyên vật liệu.

 

 

Tính toán lượng hàng hóa theo năng suất sản xuất

Cho phép tách bộ đến từng sản phẩm cần phải sản xuất.
Hệ thống căn cứ vào:
 • Công suất của nhà máy.
 • Đơn hàng bán/kế hoạch giao hàng.
 • Lượng tồn kho an toàn.
 • Số lượng sản xuất tối thiểu cho 1 lần sản xuất.
Từ đó hệ thống GREENSYS ERP sẽ tính toán lượng hàng hoá cần phải gia công ngoài.
Đây là đầu vào của kế hoạch sản xuất tại nhà máy.

Yêu cầu demo 
 

 

Quản lý kế hoạch sản xuất theo đơn hàng

Hệ thống cho phép quản lý kế hoạch sản xuất theo lượng hàng cần sản xuất theo đơn đặt hàng và theo dự báo bán hàng.
Hệ thống tính toán tự động nhu cầu nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
Tạo ra các đề nghị mua hàng theo nguyên vật liệu cần sản xuất.

 

Quản lý lệnh sản xuất

Cho phép tạo lô, lệnh sản xuất, công đoạn căn cứ từ kế hoạch sản xuất.
Hệ thống thực hiện tính nhu cầu nguyên vật liệu và máy móc thiết bị, nhân công theo định mức sản xuất.
Tạo các phiếu yêu cầu xuất nguyên vật liệu theo kế hoạch.
 

Quản lý quy trình sản xuất

Cho phép xuất nguyên vật liệu theo từng công đoạn sản xuất.
Ghi nhận thời gian làm việc của từng nhân công của từng lệnh sản xuất.
Ghi nhận thời gian thực tế của máy móc thiết bị theo từng lệnh sản xuất.
Ghi nhận kết quả toàn diện và chi tiết của quá trình sản xuất (nhật ký sản xuất) theo từng công đoạn.
Ghi nhận hoàn thành sản phẩm trên nhật ký sản xuất.
Lập phiếu nhập sau khi hoàn thành sản phẩm.
Cho phép gộp bộ từ các thành phẩm đã hoàn thành sản xuất.
 

 

Quản lý giá thành

Cho phép tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Cho phép phân bổ các chi phí gián tiếp theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Tính toán giá thành theo từng phân xưởng, theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Cho phép tạo bút toán tự động lên phân hệ kế toán.
Từ đó cho phép theo dõi hiệu quả theo từng lệnh sản xuất đơn đặt hàng.
Sớm phát hiện ra các sai lệch giữa định mức và thực tế.

Dùng thử miễn phí 1 tháng 

Đây là phân hệ giúp bộ phận sản xuất quản trị toàn diện hoạt động sản xuất trong công ty từ: định mức nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, quản lý lệnh sản xuất theo công đoạn, quản lý quy trình sản xuất tại công ty.

Đăng ký dùng thử
 

Quản lý định mức

Cho phép khai báo nguyên liệu (chi tiết định mức).
Cấu trúc định mức sản phẩm nhiều cấp độ (BOM trong BOM).
Cho phép định nghĩa BOM trong từng công đoạn sản xuất.
Hệ thống cho phép khai báo nguồn lực nhân viên và nguồn lực máy móc thiết bị mới.
Cho phép quản lý phiên bản định mức nguyên vật liệu.

 

 

Tính toán lượng hàng hóa theo năng suất sản xuất

Cho phép tách bộ đến từng sản phẩm cần phải sản xuất.
Hệ thống căn cứ vào:
 • Công suất của nhà máy.
 • Đơn hàng bán/kế hoạch giao hàng.
 • Lượng tồn kho an toàn.
 • Số lượng sản xuất tối thiểu cho 1 lần sản xuất.
Từ đó hệ thống GREENSYS ERP sẽ tính toán lượng hàng hoá cần phải gia công ngoài.
Đây là đầu vào của kế hoạch sản xuất tại nhà máy.

Yêu cầu demo 
 

 

Quản lý kế hoạch sản xuất theo đơn hàng

Hệ thống cho phép quản lý kế hoạch sản xuất theo lượng hàng cần sản xuất theo đơn đặt hàng và theo dự báo bán hàng.
Hệ thống tính toán tự động nhu cầu nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
Tạo ra các đề nghị mua hàng theo nguyên vật liệu cần sản xuất.

 

Quản lý lệnh sản xuất

Cho phép tạo lô, lệnh sản xuất, công đoạn căn cứ từ kế hoạch sản xuất.
Hệ thống thực hiện tính nhu cầu nguyên vật liệu và máy móc thiết bị, nhân công theo định mức sản xuất.
Tạo các phiếu yêu cầu xuất nguyên vật liệu theo kế hoạch.
 

Quản lý quy trình sản xuất

Cho phép xuất nguyên vật liệu theo từng công đoạn sản xuất.
Ghi nhận thời gian làm việc của từng nhân công của từng lệnh sản xuất.
Ghi nhận thời gian thực tế của máy móc thiết bị theo từng lệnh sản xuất.
Ghi nhận kết quả toàn diện và chi tiết của quá trình sản xuất (nhật ký sản xuất) theo từng công đoạn.
Ghi nhận hoàn thành sản phẩm trên nhật ký sản xuất.
Lập phiếu nhập sau khi hoàn thành sản phẩm.
Cho phép gộp bộ từ các thành phẩm đã hoàn thành sản xuất.
 

 

Quản lý giá thành

Cho phép tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Cho phép phân bổ các chi phí gián tiếp theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Tính toán giá thành theo từng phân xưởng, theo từng đơn hàng/ lệnh sản xuất/ mặt hàng.
Cho phép tạo bút toán tự động lên phân hệ kế toán.
Từ đó cho phép theo dõi hiệu quả theo từng lệnh sản xuất đơn đặt hàng.
Sớm phát hiện ra các sai lệch giữa định mức và thực tế.

Dùng thử miễn phí 1 tháng 

Kết nối với chúng tôi