Phần mềm quản lý tồn kho

Đây là phân hệ giúp bộ phận kho vận quản trị toàn diện hoạt động nhập xuất kho trong công ty theo thời gian thực từ nhập kho hàng mua, trả hàng nhà cung cấp, xuất kho hàng bán, xuất luân chuyển nội bộ, kiểm kê kho... Từ đó doanh nghiệp dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt trong phân phối và bổ sung hàng hóa.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý nhập kho

Cho phép tạo kế hoạch nhận hàng, để sắp xếp về con người và kho bãi.
Cho phép QA (Quality Assurance) và QC (quality control) trước khi nhập kho.
Cho phép ghi nhận thời gian, lô hàng, số lượng thực nhận vào trên lệnh nhập.
 

Quản lý xuất kho

Cho phép tạo kế hoạch xuất hàng, để sắp xếp về con người và kho bãi.
Cho phép kiểm tra về chủng loại, số lượng, lô hàng xuất trước khi xuất.
Cho phép ghi nhận ngày xuất, số lượng thực xuất, lô hàng cần xuất vào lệnh xuất.

 Yêu cầu demo

 

Quản lý xuất sử dụng nội bộ

Cho phép tạo yêu cầu sử dụng hàng hoá từ các phòng ban.
Cho phép thiết lập các cấp duyệt trước khi tạo lệnh xuất.
Tạo lệnh xuất kho.

Quản lý điều chuyển hàng nội bộ

Cho phép tạo yêu cầu điều chuyển hàng.
Cho phép thiết lập các cấp duyệt trước khi xuất kho.
Cho phép tạo nhanh phiếu nhập điều chuyển từ phiếu xuất.
 

Quản lý tồn kho thông minh

Cho phép thiết lập tồn kho tối thiểu, tối đa.
Quản lý theo lô (batch) hay serial.
Cho phép thiết lập cảnh báo khi sắp hết hàng, hàng cận date.
Quản lý tồn kho theo nhiều đơn vị tính quy đổi (đơn vị tính quy đổi giữa mua hàng, lưu kho và bán hàng).
Cho phép theo dõi tuổi tuồn kho, mức độ luân chuyển (vòng quay) hàng hoá.
Hệ thống hỗ trợ phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo tiêu chuẩn kế thoán quốc tế lẫn Việt Nam: Phương pháp bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước (FIFO).


Liên hệ hotline

 

Quản lý điều chỉnh giá trị vật tư, hàng hóa

GREENSYS ERP cho phép tạo phiếu nhập điều chỉnh tăng giá trị/ đơn giá của mặt hàng được ghi nhận trên sổ sách/ hoá đơn mua hàng khác với đơn giá nhập trên hệ thống.

 

Quản lý kiểm kê

Hệ thống cho phép tạo biên bản kiểm kê trước khi kiểm kê.
Khi có kết quả chênh lệch thì hệ thống tự động tạo phiếu xuất hàng thừa, phiếu nhập hàng thiếu tuỳ kết quả trả về số âm hoặc số dương.
Xác nhận phiếu nhập xuất.

 Dùng thử miễn phí 1 tháng

Đây là phân hệ giúp bộ phận kho vận quản trị toàn diện hoạt động nhập xuất kho trong công ty theo thời gian thực từ nhập kho hàng mua, trả hàng nhà cung cấp, xuất kho hàng bán, xuất luân chuyển nội bộ, kiểm kê kho... Từ đó doanh nghiệp dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt trong phân phối và bổ sung hàng hóa.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý nhập kho

Cho phép tạo kế hoạch nhận hàng, để sắp xếp về con người và kho bãi.
Cho phép QA (Quality Assurance) và QC (quality control) trước khi nhập kho.
Cho phép ghi nhận thời gian, lô hàng, số lượng thực nhận vào trên lệnh nhập.

 

Quản lý xuất kho

Cho phép tạo kế hoạch xuất hàng, để sắp xếp về con người và kho bãi.
Cho phép kiểm tra về chủng loại, số lượng, lô hàng xuất trước khi xuất.
Cho phép ghi nhận ngày xuất, số lượng thực xuất, lô hàng cần xuất vào lệnh xuất.

 Yêu cầu demo
 

 

Quản lý xuất sử dụng nội bộ

Cho phép tạo yêu cầu sử dụng hàng hoá từ các phòng ban.
Cho phép thiết lập các cấp duyệt trước khi tạo lệnh xuất.
Tạo lệnh xuất kho.

Quản lý điều chuyển hàng nội bộ

Cho phép tạo yêu cầu điều chuyển hàng.
Cho phép thiết lập các cấp duyệt trước khi xuất kho.
Cho phép tạo nhanh phiếu nhập điều chuyển từ phiếu xuất.
 

 

Quản lý tồn kho thông minh

Cho phép thiết lập tồn kho tối thiểu, tối đa.
Quản lý theo lô (batch) hay serial.
Cho phép thiết lập cảnh báo khi sắp hết hàng, hàng cận date.
Quản lý tồn kho theo nhiều đơn vị tính quy đổi (đơn vị tính quy đổi giữa mua hàng, lưu kho và bán hàng).
Cho phép theo dõi tuổi tuồn kho, mức độ luân chuyển (vòng quay) hàng hoá.
Hệ thống hỗ trợ phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo tiêu chuẩn kế thoán quốc tế lẫn Việt Nam: Phương pháp bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước (FIFO).

Liên hệ hotline

 

Quản lý điều chỉnh giá trị vật tư, hàng hóa

GREENSYS ERP cho phép tạo phiếu nhập điều chỉnh tăng giá trị/ đơn giá của mặt hàng được ghi nhận trên sổ sách/ hoá đơn mua hàng khác với đơn giá nhập trên hệ thống.

 

Quản lý kiểm kê

Hệ thống cho phép tạo biên bản kiểm kê trước khi kiểm kê.
Khi có kết quả chênh lệch thì hệ thống tự động tạo phiếu xuất hàng thừa, phiếu nhập hàng thiếu tuỳ kết quả trả về số âm hoặc số dương.
Xác nhận phiếu nhập xuất.

 Dùng thử miễn phí 1 tháng
 

Đây là phân hệ giúp bộ phận kho vận quản trị toàn diện hoạt động nhập xuất kho trong công ty theo thời gian thực từ nhập kho hàng mua, trả hàng nhà cung cấp, xuất kho hàng bán, xuất luân chuyển nội bộ, kiểm kê kho... Từ đó doanh nghiệp dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt trong phân phối và bổ sung hàng hóa.

Đăng ký dùng thử
 

Quản lý nhập kho

Cho phép tạo kế hoạch nhận hàng, để sắp xếp về con người và kho bãi.
Cho phép QA (Quality Assurance) và QC (quality control) trước khi nhập kho.
Cho phép ghi nhận thời gian, lô hàng, số lượng thực nhận vào trên lệnh nhập.

 

Quản lý xuất kho

Cho phép tạo kế hoạch xuất hàng, để sắp xếp về con người và kho bãi.
Cho phép kiểm tra về chủng loại, số lượng, lô hàng xuất trước khi xuất.
Cho phép ghi nhận ngày xuất, số lượng thực xuất, lô hàng cần xuất vào lệnh xuất.

 Yêu cầu demo
 

 

Quản lý xuất sử dụng nội bộ

Cho phép tạo yêu cầu sử dụng hàng hoá từ các phòng ban.
Cho phép thiết lập các cấp duyệt trước khi tạo lệnh xuất.
Tạo lệnh xuất kho.

 

Quản lý điều chuyển hàng nội bộ

Cho phép tạo yêu cầu điều chuyển hàng.
Cho phép thiết lập các cấp duyệt trước khi xuất kho.
Cho phép tạo nhanh phiếu nhập điều chuyển từ phiếu xuất.
 

Quản lý tồn kho thông minh

Cho phép thiết lập tồn kho tối thiểu, tối đa.
Quản lý theo lô (batch) hay serial.
Cho phép thiết lập cảnh báo khi sắp hết hàng, hàng cận date.
Quản lý tồn kho theo nhiều đơn vị tính quy đổi (đơn vị tính quy đổi giữa mua hàng, lưu kho và bán hàng).
Cho phép theo dõi tuổi tuồn kho, mức độ luân chuyển (vòng quay) hàng hoá.
Hệ thống hỗ trợ phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo tiêu chuẩn kế thoán quốc tế lẫn Việt Nam: Phương pháp bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước (FIFO).

 Đăng ký tư vấn & dùng thử 

 

Quản lý điều chỉnh giá trị vật tư, hàng hóa

GREENSYS ERP cho phép tạo phiếu nhập điều chỉnh tăng giá trị/ đơn giá của mặt hàng được ghi nhận trên sổ sách/ hoá đơn mua hàng khác với đơn giá nhập trên hệ thống.

 

Quản lý kiểm kê

Hệ thống cho phép tạo biên bản kiểm kê trước khi kiểm kê.
Khi có kết quả chênh lệch thì hệ thống tự động tạo phiếu xuất hàng thừa, phiếu nhập hàng thiếu tuỳ kết quả trả về số âm hoặc số dương.
Xác nhận phiếu nhập xuất.

 Dùng thử miễn phí 1 tháng
 

Kết nối với chúng tôi